تقویم دوره ها

تقویم دوره ها

شروع دوره نرم افزار Matlab عمومی از آذرماه ۱۳۹۷
۳۰ ساعت آموزش
مدرس مهندس سجادی

شروع دوره Petrel-Static به زودی

شروع دوره نرم افزار Petrel-RE از تاریخ ۲۱ فرودین ۱۳۹۷
۳۰ ساعت آموزش
مدرس دکتر کمالی پور

شروع دوره نرم افزار Eclipse از تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷
۳۰ ساعت آموزش
مدرس دکتر کمالی پور

دوره نرم افزار Geolog به زودی

شروع دوره FAST F .E .K .E .T به زودی

شروع دوره نرم افزار VFPi از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
۱۵ ساعت آموزش
مدرس دکتر کمالی پور

شروع دوره نرم افزار Landmark از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۷
۳۰ ساعت آموزش
مدرس مهندس ذاکری

شروع کارگاه مقاله نویسی از تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
۴ ساعت آموزش
مدرس دکتر ابراهیم ابادی

شروع دوره نرم افزار Geolog از تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۸ ساعت آموزش
مدرس مهندس اسدی