دوره های حضوری

دوره های حضوری

آموزش نرم افزار Petrel-RE
۳۰ ساعت
دکتر کمالی پور
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


آموزش نرم افزار Petrel-RE
۳۰ ساعت
دکتر کمالی پور
۲۱ تیر ۱۳۹۷


آموزش نرم افزار Eclipse
۳۰ ساعت
دکتر کمالی پور
۲۱ تیرماه ۱۳۹۷


آموزش نرم افزار Landmark
۳۰ ساعت
مهندس ذاکری
اول آبان ماه ۱۳۹۷


آموزش نرم افزار VFPi
۱۵ ساعت
دکترکمالی پور
۱۶ شهریور ۱۳۹۷


کارگاه آموزش تخصصی مقاله نویسی
۴ ساعت
دکترابراهیم ابادی
۲۵ آبان ۱۳۹۷


آموزش کدنویسی با Matlab
۳۰ ساعت
مهندس سجادی
آذر ماه ۱۳۹۷