معرفی نرم افزارهای مهندسی نفت

معرفی نرم افزارهای مهندسی نفت

در عصر حاضر با توجه به افزایش برداشت از منابع نفتی موجود و نیاز به کشف میادین و منابع نفتی جدید، صنعت نفت نیازمند متخصصینی با درکی بالا از میادین و مخازن موجود و همچنین دانش بالای نرم افزاری جهت مدیریت این مخازن و اکتشاف مخازن جدید می باشد.

در خصوص معرفی نرم افزارهای مهندسی نفت:

در مهندسی نفت ۴ زمینه اصلی فعالیت شامل اکتشاف، حفاری، مخازن و بهره برداری وجود دارد، بدین منظور نرم افزارهای پیشرفته بسیاری، متناسب با زمینه فعالیت مهندسین طراحی و تولید شده است تا آنها بتوانند با استفاده از این نرم افزار ها به مدیریت مخازن موجود و نیز کشف مخازن جدید بپردازند.