مهندسی اکتشاف

مهندسی اکتشاف

اولین‌ مرحله‌ برای‌ بهره‌برداری‌ یا برداشت‌ نفت‌، کشف‌ حوزه‌های‌ نفتی‌ است‌ که‌ این‌ کار توسط‌ لرزه‌ نگاری‌ انجام‌ می‌گیرد. مهندسین‌ اکتشاف‌، امواج‌ صوتی‌ را به‌ اعماق‌ زمین‌ فرستاده‌ و سپس‌ امواج‌ برگشتی‌ را اندازه‌گیری‌ و پردازش‌ می‌کنند تا به‌ وجود یا عدم‌ وجود نفت‌ در درون‌ زمین‌ پی‌ ببرند. این‌ گرایش‌ ارتباط‌ نزدیکی‌ با زمین‌شناسی‌ دارد.به طور کلی میتوان گفت سایزمیک و حفر چاه اکتشافی و تطابق زمین شناسی مهمترین کار و اصل کار مهندس اکتشاف است.

دروس تخصصی این گرایش

از جمله مهمترین دروس تخصصی این گرایش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

ژئوفیزیک، ژئوشیمی،‌ زمین شناسی نفت،‌ پتروفیزیک و چاه پیمایی، زمین شناسی عمومی و ساختمانی، تخمین و ارزیابی ذخایر نفتی، مکانیک محیط های ناپیوسته سنگی، سنگ شناسی.

منابع اصلی و نرم افزار های پرکاربرد

در انتها به معرفی برخی از مهمترین منابع مطالعاتی این گرایش و نیز نرم افزارهای پرکاربرد آن میپردازیم:

  • رضایی، م.ر.، ۱۳۸۰، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی، تهران. 
  •  Tiab, D., and Donaldson, E.C., 2004, Petrophysics: Theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties, Gulf professional publishing, Elsevier.
  • Serra, O., 1984, fundamentals of well log interpretation, Developments in Petroleum Science, 15A, Elsevier.

Geophysics 

  • Keary, P., Brooks, M., and Hill, I., 2002, An Introduction to Geophysical Exploration, Blackwell Science.

Seismology

  • Sheriff, R. E., and Geldart, L. P., 1995, Exploration seismology, Cambridge University Press Seismic processing and interpretation
  • Yilmaz, O., 2002, Seismic data analysis, Society of Exploration Geophysicist
  • Badley, M.E., 1985, Practical seismic interpretation, International human resources development corporation, Boston

Digital signal processing -DSP

  • Proakis, J. G., and Manolakis, D. G., 1996, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, Prentice-Hall Inc

Softwares:

PETREL, Geolog, Arc GIS, Surfer,Petromod,RMS,Vista