مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی مخازن هیدرو کربوری

مهندسان مخزن به محاسبه مقدار نفت در اعماق زمین می پردازند به این معنی که چه مقدار نفت و گاز داریم ؟ و چه مقدار آن قابل دسترسی می باشد؟ و با چه سرعتی می توان از مخازن برداشت کرد؟ فشار، دما و ‌عمق مخازن از مسائل مهم این گرایش است. در واقع میتوان گفت مهندسان این گرایش از زمان اکتشاف تا زمان تولید ( E&P ) حضور دارند. مهندسان مخازن فعالیت‌هایی شبیه به مهندسان بهره‌برداری دارند و پل ارتباطی بین تیم اکتشاف و حفاری و تیم بهره‌برداری هستند و حلقه گمشده ارتباطی بین این دو گروه می‌باشند.

دروس تخصصی این گرایش

از جمله مهمترین دروس این گرایش می‌توان به این موارد اشاره کرد: 

خواص سنگ و سیال، مهندسی مخازن ۱و۲، چاه آزمایی، روش‌های ازدیاد برداشت، مخازن شکافدار و شبیه‌سازی.

منابع اصلی و نرم افزارهای پر کاربرد

در پایان به معرفی برخی از مهمترین منابع مطالعاتی این گرایش و نرم افزارهای پرکاربرد آن میپردازیم:

Reservoir Engineering Handbook ,
Handbook Porous Media – Kambiz Vafai
Well testing- Johe lee,
Fluid Properties – McCain

Softwares:

Eclipse, CMG, نرم افزارهای چاه آزمایی همچون F .A .S .T fekete, Saphir, Pansys